943 623 210     /     Luis Mariano, 10 - 6ºB   Irun   (Gipuzkoa)